17 Nisan 2024 , Çarşamba

Asgari Ücret Yemek Yardımı

201714,00 TL
201613,70 TL
201513,00 TL
201412,00 TL
201312,00 TL
201211,70 TL
201110,70 TL
201010,00 TL
200910,00 TL
20089,00 TL
20078,80 TL
20068,25 TL
  • 1- Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü ( Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir);
  • 2- Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
  • 3- Birim ücreti ( Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
  • 4- Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
  • 5- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı:

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlayıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.