29 Mayıs 2023 , Pazartesi
Vergi Haberleri

Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş Vergiler Nasıl Yapılandırılacak

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş VergilerKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına, Kanunun kapsadığıdönemlere ilişkin kesinleşmiş olup, Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesigeldiği hâlde ödenmemiş vergiler girmektedir.Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;– vade tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için gecikme zammıyerine,– daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süredikkate alınarak, gecikme faizi yerine,Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.Yİ-ÜFE tutarı, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacaktutarı bulunacaktır.Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlindevergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bucezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.Örnek 3- 26/6/2021 vadeli 37.250,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 14.670,61 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 51.920,61 TL’dir.Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibiolacaktır.Ödenecek TutarGelir (stopaj) Vergisi : 37.250,00 TLYİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : 5.708,56 TLTOPLAM : 42.958,56 TLTahsilinden Vazgeçilen AlacaklarVergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 14.670,61 TLYukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 42.958,56 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, toplam 14.670,61 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.Örnek 4- 2020 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gerekenyıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2020 dönemiiçin 63.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 2.500,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 19/1/2022 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyata karşı dava açılmadığından bu alacaklar 18/2/2022 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.Gelir Vergisi : 63.000,00 TLVergi Ziyaı Cezası : 63.000,00 TLÖzel Usulsüzlük Cezası : 2.500,00 TLGecikme Faizi : 8.064,00 TLVergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 15.593,38 TLVergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 15.593,38 TLTOPLAM : 167.750,76 TLBu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödenecek tutar iletahsilinden vazgeçilen alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden yararlanılarak ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bu cezaların %50’sinin ödenmesi durumunda, cezanıngeri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi vegecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerineuygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir.Ödenecek TutarGelir Vergisi : 63.000,00 TLÖzel Usulsüzlük Cezası (2.500,00 x %50=) : 1.250,00 TLYİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : 3.780,00 TLYİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : 5.528,25 TLTOPLAM : 73.558,25 TLTahsilinden Vazgeçilen AlacaklarVergi Ziyaı Cezası : 63.000,00 TLÖzel Usulsüzlük Cezası (2.500,00 x %50=) : 1.250,00 TLGecikme Faizi : 8.064,00 TLVergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 15.593,38 TLVergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 15.593,38 TLTOPLAM : 103.500,76 TLYukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 73.558,25 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 103.500,76 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.  Kaynak: GİB – BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 16.03.2023Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.