21 Mart 2023 , Salı
Vergi Haberleri

Limited şirkete dönüşen şahıs (bilanço usulü) firmasının kıst dönem gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilecek?

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } Şahıs şirketinden Limited şirkete tür değişikliği için başvuru yapıldı onaylandıktan sonra vergi dairesi işlemleri ve başvuru evrakları nelerdir?Şahız şirketi diye bir şirket türü olmaz. GV mükellefi olan Gerçek kişi olur.Tür Değişikliği yapıldıktan sonra Vergi beyannameleri Ltd. Şirket adına verilir.Kişinin Kıst dönem Yıllık GV beyannamesi 2024 Mart ayında verilecektir (Tür değişikliği 2023 de yapılmış ise).Özelge: Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi devir tarihinden tescil tarihine kadar olan süredeki faaliyetlerle ilgili yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorunda olunup olunmadığı hk.T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Usul MüdürlüğüSayı:B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-17215/02/2012Konu:ferdi işletmenin sermaye şirketinedönüştürülmesiİlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Başkanlığımız ……. Dairesi Müdürlüğü’ nün ……. vergi kimlik numarasına kayıtlı mükellefi olduğunuz, bilançoya tabi bir şahıs işletmesi iken ……. vergi kimlik numaralı mükellefi olan … Ltd. Şti.’ ne tüm aktif ve pasifi ile devir ettiğiniz 01/12/2009-19/12/2009 arası dönemleri ile ilgili indirilecek ve hesaplanan Kdv hesaplarına ait beyanın hangi şirket beyannamesinde belirtileceği, devir tarihinden tescil tarihine kadar olan süredeki faaliyetlerle ilgili yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olup olmadığınız, Ba-Bs formlarının hangi işletme üzerinden yapılacağı,…….. işletmesinin 01/12/2009-19/12/2009 dönemi faaliyet sonuçlarının … Ltd.Şti.’ nin kazancı olarak kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci maddesinin son fıkrasında, faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı; aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise, bu maddede geçen “elden çıkarma” deyiminin, mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanunun 81’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, “Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması. (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)” halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı, vergileme yapılmayacağı hükmüne yer verilmiştirDiğer taraftan, anılan Kanunun 92 nci maddesinde; bir takvim yılına ait beyannamenin izleyen Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, vergiyi tarha yetkili vergi dairesine verileceği veya taahhütlü olarak posta ile gönderileceği, hükme bağlanmıştır.Yine aynı Kanunun “Vergilendirme Dönemi” başlıklı 108 inci maddesinde, Gelir Vergisinde vergilendirme döneminin geçmiş takvim yılı olduğu hükme bağlanmış, (1) numaralı bendinde de, mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme döneminin, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar edeceği hükmüne yer verilmiştir.Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 inci maddesinde, “Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık (2000/1514 sayılı BKK ile üçer aylık Yürürlük; 01.01.2001) kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlarhariç) üzerinden 103 üncü maddedeyer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.………Hesaplanan geçici vergi, (4444 sayılı Kanunun2’nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 1.1.2000) altı aylık (2000/1514 sayılı BKK ile üç aylık. Yürürlük; 01.01.2001) (5615 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.………işin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez…” hükmüne yer verilmiştir.            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; şahıs işletmesinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmiş olması nedeniyle ve Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesine göre şahsi sorumluluk halinde yürütülen faaliyetin son bulması şahıs işletmesi açısından işi bırakma anlamına geldiğinden, 01/01/2009 tarihinden limited şirketin ticaret sicile tescil tarihi olan 22/12/2009 tarihine kadar geçen süreye isabet eden vergilendirme dönemine ait ticari kazancın ferdi işletme sahibi tarafından 2010/Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Ayrıca, şahıs işletmesinin limited şirkete devredildiği 22.12.2009 tarihine kadar geçen süredeki faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar ferdi işletmeye ait olduğundan, bu kazançlara ilişkin 10-12/2009 dönemi için hesaplanan geçici verginin bu dönemi izleyen ikinci (2010/Şubat) ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.            Bu itibarla, şahıs işletmesininsermaye şirketine dönüştürülme tarihi olan 22.12.2009 tarihine kadar elde ettiği kazançların sermaye şirketine dahil edilerek beyan edilmesi mümkün bulunmamaktadır     Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının ( c ) bendinde; “Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.)” hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 41/4’üncü maddesinde, işi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü  akşamına kadar verecekleri; 46/1’inci maddesinde ise beyanname vermek mecburiyetinde olan mükelleflerin, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini  beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar  ödemeye mecburdur oldukları hususları düzenlenmiştir.Öte yandan,  …… vergi kimlik numaralı  mükellefi … Ltd. Şti.nin 22.12.2009-31.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemlerini kapsayan 2009/12 dönem katma değer vergisi beyannamesini yasal süresi içerisinde (24.01.2010) bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne beyan etmeniz gerekmektedir.Vergi Usul Kanunu’ nun 229 uncu maddesinde ” Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığı müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesikadır.”, 328 inci maddesinde de devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.     Buna göre ferdi işletmenizin limited şirketine devir işlemleri Vergi Usul Kanunun 328 inci maddesi gereği satış hükmünde kabul edilmiş olduğundan, ferdi bir işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan binalar, makine, tesis ve cihazlar ile taşıtlar ve stoklarda görünen mallar ile demirbaşların yeni kurulmuş olan sermaye şirketine devir işlemini tevsik etmek amacı ile fatura düzenlenmesi gerekecektir.    381 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.1. bölümünde yer verilen açıklamaya göre Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonrakiayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler (Örneğin; bir mükellef 2008 yılı Haziran ayına ait Ba-Bs bildirimlerini 05 Temmuz 2008 gününden itibaren 05 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir).Aynı tebliğin ” Diğer Hususlar Ve Cezai Yaptırım” başlıklı 4.1. bölümünde açıklandığı üzere İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar.Bu açıklamalara göre 01.12.2009-21.12.2009 tarihleri arasında yapılmış olan mal/hizmet alım satımlarının ……. şahıs işletmesi tarafından; 22.12.2009-31.12.2009 tarihleriarasındaki mal/hizmet alım satımlarınınise … Ltd.Şti. tarafından Ba-Bs bildirim formları ile adı geçen tebliğde belirtilen süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.…Kaynak: GİB, İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.